گنجور

 
عنصری بلخی
 

دیدار بدل فروخت نفروخت گران

بوسه با جان فرو شد و هست ارزان

آری چو چنان ماه بود بازرگان

دیدار بدل فروشد و بوسه بجان