گنجور

 
حکیم نزاری

راحت روح شاهدست و شراب

فرح استماع چنگ و رباب

ساقیی طرفه تر ز آب زلال

مطربی تازه تر ز عیش شباب

خوش ترین جای چیست خلوت خاص

بهترین نقل چیست سیخ کباب

نی غلط رفت چاشنی کردن

از کجا از لب چو لعل مذاب

روی در روی دوست بر کف جام

دوش با دوش یار مست خراب

در فرو بسته بر عوام الناس

روی در روی مجمع الاحباب

چند گویی نزاریا ز بهشت

اینک اینک ببین ببین دریاب

بزم مخدوم شهریار انام

مشتری طلعت خجسته جناب

شادی روزگار یاران را

بر کف من نهید جام شراب

دوستان نقد وقت دریابید

ای که طوبی لهم و حسن مآب

 
sunny dark_mode