گنجور

 
نیر تبریزی
 

چه مژده بود که باد سحرگهی آورد

هوای شور و طرب بر دلم رهی آورد

دل از سموم حوادث کنون شود ایمن

که رو بسایۀ آنقامت سهی آورد