گنجور

 
نیر تبریزی
 

زیبانگار من دل ما را که برده‌ای

دست کدام ترک ستمگر سپرد‌ه‌ای

گفتم که سخت سنگدلی تو بخنده گفت

تو سنگدازی که بسختی نمره‌ای