گنجور

 
نیر تبریزی

هان ای معلم تا کی باکراه

محبوس تا شام در مکتب آن ماه

خور گشته یا رب طالع بمکتب

یا ماه نخشب میتابد از چاه

بوکاید آزاد آنسرو نوشاد

یا رب میراد این پیر گمراه

 
sunny dark_mode