گنجور

 
نیر تبریزی

همه شب چشم من و صبح گریبان تو بود

طرفه شوری بسرم از لب خندان تو بود

سروکارم همه با زلف پریشان تو بود

بنده وارم همه شب گوش بفرمان تو بود