گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
نیر تبریزی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ای باذر قول نیر این طرفه پیام» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «م» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
ش
م
ن
و
ی

شماره ۱: قلیان نه اگر آتش عشقش بسر است

شماره ۲: یارب ز سپاه قهر خیلی بفرست

شماره ۳: ترکی که ز خون خیره پروا نکند

شماره ۴: حاشا که بچشم من شبی خواب آید

شماره ۵: ای برده قرار و صبر و تاب از دل ریش

شماره ۶: در بزم می از لطافت جام و مدام

شماره ۷: ای باذر قول نیر این طرفه پیام

شماره ۸: پرتاب پریده را بشست آوردن

شماره ۹: رویی که عرق چو ژاله می‌روید از او

شماره ۱۰: رخسار بدست زلف جادو دادی

sunny dark_mode