گنجور

 
نیر تبریزی

ای شیر خدا علی عالی دستی

ای بر همه کاینات والی دستی

تو دست خدا و دست من رفته ز دست

ایدست خدای لایزالی دستی