گنجور

 
نیر تبریزی

ای درخور تاج بخشی دست خدا

وی هستی تو آئینۀ هست خدا

در کونمکان نیست بجز دست تو دست

بگشای گره ز کارم ای دست خدا