گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

ای شیرِ سرافرازِ زبردست خدا

ای تیرِ شهابِ ثاقبِ شستِ خدا

آزادم کن ز دستِ این بی‌دستان

دستِ من و دامنِ تو ای دستِ خدا