گنجور

 
نیر تبریزی

ای سرّ خدا که ره بر اسرار تو نی

جز حیرت و صمت چاره در کار تو نی

زانسوی دگر خدای گفتن بتو کفر

زین سو صفتی دگر سزاوار تو نی