گنجور

 
قائم مقام فراهانی

شیطان توئی ای حاجی و عیار توئی

بیرون‌کن بوالبشر ز گلزار توئی

اما که درین کار، زیانکار توئی

کو مالک خلد و هالک نار توئی