گنجور

 
نیر تبریزی

ای آنکه حریم کعبه کاشانۀ تست

بطحا صدف گوهر یکدانۀ تست

گر مولود تو بکعبه آمد چه عجب

ای نجل خلیل خانه خود خانۀ تست

 
sunny dark_mode