گنجور

 
نیر تبریزی

عنوان منزّه از نعوت است علی

بر ذات حق آیت ثبوتست علی

زان ناقه سواری و حضور شب دفن

پیداست که حی ولایموتست علی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode