گنجور

 
سرایندهٔ فرامرزنامه

به پاسخ بدو گفت کای سرفراز

ببایدت بردن مرو را نماز

چو فرزند گشتاسب را سر نهی

بماند به تو تاج و تخت مهی

وگر سر بپیچی گزند آیدت

سرنامور زیر بند آیدت