گنجور

 
مولانا

گفت آری گر توکل رهبر‌ست

این سبب هم سنت پیغمبر‌ست

گفت پیغامبر به آواز بلند

با توکل زانو‌ی اشتر ببند

رمز الکاسب حبیب الله شنو

از توکل در سبب کاهل مشو