گنجور

 
مولانا

الحمدلله صانع العالم بغير آلة: الحمدلله صانع العالم بغیر آلة، العالم بکل خطرة و ...

مناجات: ملکا و پادشاها، آتش های حرص ما را به آب رحمت خویش ...

حکایت: آورده‌اند که قصابی گوشت به نسیه دادی و کودکی ...

فی معنی بسم الله الرحمن الرحیم: بسم، اتفاق مفسران است که اینجا مضمری هست، که ...