گنجور

 
مشتاق اصفهانی

صبح است و شراب لعل‌فام ای ساقی

برخیز و به گردش آر جام ای ساقی

در دور فکن ساغر از آن پیش که چرخ

دور من و تو کند تمام ای ساقی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode