گنجور

 
عطار

خون شد جگرم بیار جام ای ساقی

کاین کار جهان دم است و دام ای ساقی

می ده که گذشت عمر و بگذاشته گیر

روزی دو سه نیز والسلام ای ساقی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode