گنجور

 
مشتاق اصفهانی

ای آنکه ز سر خویشتن در تفتی

پیوسته بگردش ز چهار و هفتی

دوری چو بکام نگذرانی گیرم

صد مرتبه آمدی و صد ره رفتی