گنجور

 
نصرالله منشی

بخش ۱ - باب زرگر و سیاح: رای گفت: شنودم مثل حلم و تفضیل آن بر دیگر محاسن ...

بخش ۲: آورده‌اند که جماعتی از صیادان در بیابانی از برای ...

بخش ۳: در جمله، چندانکه به شهر رسید او را طلب کرد. چون ...

بخش ۴: مار جواب داد که: از سر معذرت درگذر، که مکارم تو سابق است و سوابق تو راجح.

sunny dark_mode