گنجور

 
میرداماد
 

شمارهٔ ۱ - در نعت خاتم النبیین(ص): یا عارج المعارج یا سید الرسل - یا هادی الخلایق یا موضح السبل

شمارهٔ ۲ - : بالله یا سکاری حی الحبیب قولو: بالله یا سکاری حی الحبیب قولو - هل ما اراه طیف اذ فزت بالوصال

شمارهٔ ۳ - وله ایضا: کانی کل معقول عویص - اری لا باقراء یقری

شمارهٔ ۴ - : یا ازلی الدوام یا ابدی البقاء: یا ازلی الدوام یا ابدی البقاء - یا احدی الوجود یا صمدی البهاء

شمارهٔ ۵ - در منقبت علی(ع): کالدر ولدت یا امام الشرف - فی الکعبه واتخذتهاکاالصدف

شمارهٔ ۶ - : قد یتمنی الوشق فلولا جسدی: قد یتمنی الوشق فلولا جسدی - طیرت الیک مستطارا خلدی

شمارهٔ ۷ - توجه به مشهد مقدس: طارت المهجه شوقا بجنان الطرب - لثمت سده مولی بشفاه الادب

شمارهٔ ۸ - : یا قوم هواکم بصدری نزلا: یا قوم هواکم بصدری نزلا - والقلب بنار حبکم اشتالا

شمارهٔ ۹ - : الهی و کم کنت فی نعمه لک: الهی و کم کنت فی نعمه لک - فما استطعت فی الحمد ما کان حقه