گنجور

۳۶- سورة یس - مکیة

 
رشیدالدین میبدی
رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار
 

۱ - النوبة الاولی

۱ - النوبة الثانیة

۱ - النوبة الثالثة

۲ - النوبة الاولی

۲ - النوبة الثانیة

۲ - النوبة الثالثة

۳ - النوبة الاولی

۳ - النوبة الثانیة

۳ - النوبة الثالثة

۴ - النوبة الاولی

۴ - النوبة الثانیة

۴ - اگر کسی خواهد که او را بسطی باشد در سخن از روی وعظ و تذکیر درین سورة یس مفرد جمعی کرده‌ام آن را تحصیل کند که تفسیر بیش ازین احتمال نکند و نسق تفسیر بگذاشتن شرط نیست، النوبة الثالثة