گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای خجسته بر چو سیم تو را

تیغ بدریده غیبه جوشن

آنکه شمشیر زد همی گه جنگ

قصد زحمت نکرد گاه زدن

دل تو هست سنگ مغناطیس

به سوی خویش می کشد آهن

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode