گنجور

 
مسعود سعد سلمان

اگر آهنگریست پیشه تو

با من ای دلربای درده تن

از دل خویش وز دلم برساز

از پی کار کوره و آهن

کآهنی نیست سخن چون دل تو

کوره ای نیست گرم چون دل من