گنجور

 
مسعود سعد سلمان

انس تو با کبوترست همه

ننگری از هوس به چاکر خویش

هم به ساعت بر تو باز آید

هر کبوتر که رانی از بر خویش

رفتن و آمدن به نزد رهی

چون نیاموزی از کبوتر خویش

 
sunny dark_mode