گنجور

 
مسعود سعد سلمان

کی خرند از تو فیروزه هرگز

چون ببینندت ای بدیع نگار

لب و دندان تو همی بینند

لعل خوشرنگ و لؤلؤ شهوار

هر چه فیروزه بایدت بفروش

شبه از بهر چشم زخم بدار

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode