گنجور

 
مسعود سعد سلمان

زمین مبر بسیار و مکن ازین پس چاه

که چاه کندن ناید ز روی خوب سپید

بدان سبب که تو خورشیدی و روا نبود

که روز روشن در زیر گل رود خورشید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode