گنجور

 
مسعود سعد سلمان

شمارهٔ ۱ - یک شنبه: یک شنبه است و دارد نسبت به آفتاب

شمارهٔ ۲ - دوشنبه: دوشنبه که دارد مزاج ماه ای ماه

شمارهٔ ۳ - سه شنبه: سه شنبه به مریخ دارد نسب

شمارهٔ ۴ - چهارشنبه: چهارشنبه بتا نوبت عطارد راست

شمارهٔ ۵ - پنجشنبه: باشد ابروی و موی و خوی تو خوب

شمارهٔ ۶ - جمعه: آدینه مزاج زهره دارد

شمارهٔ ۷ - شنبه: زحل والی شنبه است ای نگار

sunny dark_mode