گنجور

 
مسعود سعد سلمان
 

شمارهٔ ۱ - در مدح خواجه رشیدالدین: نوبهاری عروس کردارست

شمارهٔ ۲ - هم در مدح او: نه چو تو در زمانه ناموری

شمارهٔ ۳ - در مدح ملک ارسلان: گشتند با نشاط همه دوستان گل

شمارهٔ ۴ - مرثیه برای رشیدالدین: پرده از روی صفه برگیرید

شمارهٔ ۵ - در ستایش بهرامشاه: شد پرنگار ساحت باغ ای نگار من