گنجور

 
مسعود سعد سلمان

شماره ۱ - مدیح ابوالفرج نصر بن رستم: هجران تو این شهره صنم باد خزانست

شماره ۲ - وصف بهار و مدح منصور بن سعید: پرستاره ست از شکوفه باغ برخیز ای چو حور

شماره ۳ - مدح ملک ارسلان: روی بهار تازه همه پرنگار بین

شماره ۴ - مدیح سیف الدوله محمود: لشگر ماه صیام روی به رفتن نهاد

sunny dark_mode