گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ایزد که همی کرد مرکب تن و جان

در هر عضوی مصلحتی کرد نهان

گر مفسدیی ندیده بودی به زبان

محبوس نکردیش به زندان دهان

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode