گنجور

 
مسعود سعد سلمان

چرخ از دم کون برنمی گردد باز

گاهیم به ناز دارد و گه به نیاز

کس نیست که از منش فرو گوید راز

کز ما بدگر کنده بروتی پرداز

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode