گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ترسم ما را ستارگان چشم کنند

تا زود رسد ز دور در وصل گزند

خواهی تو که روز ناید ای سرو بلند

زلف سیه دراز در شب پیوند

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode