گنجور

 
مهستی گنجوی

من «مهستیم» از همه خوبان شده طاق

مشهور بحسن در خراسان و عراق

ای «پور خطیب گنجه» از بهر خدا

مگذار چنین بسوزم از درد فراق