گنجور

 
مهستی گنجوی

شاها ز منت مدح و ثنا بس باشد

زین عورت بیچاره دعا بس باشد

من گاو نیم نه شاخ در خورد من است

ور گاو شوم شاخ دو تا بس باشد

 
sunny dark_mode