گنجور

 
شمس مغربی
 

نابرده بصبح در طلب شامی چند

ننهاده برون ز خویشتن کامی چند

در کسوت خاص آمده عامی چند

بدنام کننده نکو نامی چند