گنجور

 
شمس مغربی
 

هر نغمه که از هزار دستان شنوی

آن را بحقیقت از گلستان شنوی

هر ناله که از باده پرستان شنوی

آن می‌گوید ولی ز مستان شنوی