گنجور

 
شمس مغربی
 

مردان همه در سماع و نی پیدا نیست

مستان همه ظاهرند و می پیدا نیست

صد قافله بیشتر پیشتر درین ره رفتند

وین طرفه که هیچگونه‌ای پیدا نیست