گنجور

 
شمس مغربی
 

چون دانستی که از کجا آمده ای

یا کیست فرستاده و چرا آمده ای

برخیز قدم نه و مردانه بکوش

گر زانکه تو از بهر خدا آمده ای