شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۲۵

چون دانستی که از کجا آمده ای

یا کیست فرستاده و چرا آمده ای

برخیز قدم نه و مردانه بکوش

گر زانکه تو از بهر خدا آمده ای