گنجور

 
شمس مغربی
 

آن کیست که غیرت است آن کیست بگو

آن خود ز کجاست یا زخود چیست بگو

چون غیر ترا نیست حیاتی بیقین

آن کس که بجز تو بود زیست بگو