گنجور

 
شمس مغربی

صفا و روشنی کاندرون خانه ماست

ز عکس چهره آندلبر یگانه ماست

خرد که بیخبر از کاینات افتاده است

خراب جرعه از باده شبانه ماست

ز زلف و خط بتان باش برحذر دایم

که زلف و خال بتان دام راه و دانه ماست

بیک بهانه جهان را پدید آوردیم

جهان بدیده شده از پی بهانه ماست

جهان و هرچه در او هست سربسر موجی

ز جوش و جنبش دریای بیکرانه ماست

خروش و ولوله گفتگوی و جوش جهان

صدا و نغمه و آوازه ترانه ماست

اگر زمان نبوّت گذشت و دور رسل

ولی ظهور ولایت درین زمانه ماست

کلید مخزن اسرار مغربی دارد

چو مدّتی است که او خازن خزانه ماست