گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
شمس مغربی
 

ما سالها مقیم در یار بوده ایم

اندر حریم محرم اسرار بوده ایم

با یار خوشخرامم و خندان بکام دل

بیزحمت و مشقت اغیار بوده ایم

اندر حرم مجاور و در کعبه معتکف

بی قطع راه و وادی خونخوار بوده ایم

پیش از ظهور این قفس تنگ کاینات

ما عندلیب گلشن اسرا بوده ایم

چنیدن هزار سال در اوج فضای قدس

بی پر و بال طایر و طیّار بوده ایم

والاتر از مظاهر اسماء ذات او

بالاتر از ظهور و ز اظهار بوده ایم

هم نقطه که اصل وجود است دایره

هم گرد نقطه دایر و دوّار بوده ایم

بی ما و بی شما کجا و کدام و کی

بی چند و چون و اندک و بسیار بوده ایم

با مغربی مغارب اسرار گشته ایم

بیمغربی مشارق انوار بوده ایم