گنجور

 
لبیبی

ای فرومایه و در کون هل و بی شرم و خبیث

آفریده شده از فریه و سردی و سنه