گنجور

 
امیرخسرو دهلوی

کز پدر اول برسانش سلام

وآخرش آئین دعا کن تمام

کای خلف! از راه مخالف بتاب!

تیغ بیفگن که منم آفتاب!

از پدرم کی رسد این فن به تو

از پدر من به من، از من به تو!

 
sunny dark_mode