گنجور

 
کمال خجندی

ما بتدریج در مقام سلوک

خیمه در پهلوی ملک زده ایم

بر سر خوان آرزو همه شب

شکم آز را نمک زده ایم

بر فلک میزنیم ناوک آه

تا بدانی که ما فلک زده ایم

 
sunny dark_mode