کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۸۰

ما بتدریج در مقام سلوک

خیمه در پهلوی ملک زده ایم

بر سر خوان آرزو همه شب

شکم آز را نمک زده ایم

بر فلک میزنیم ناوک آه

تا بدانی که ما فلک زده ایم