گنجور

 
کمال خجندی
 

ای خاک آستان تو شاهان سر فراز

در هر دو کون عشق تو محمود و مازیار

باشد جمال روی تو خورشید جانفروز

پروانه جمال تو شمع جهانگداز

در دفتر ازل رقم وحدت ثبوت

مبتنی بر دامن ابد علم دولتت طراز

اسرار عشق را هم از آن روز محرم است

که در روز الست آنکه به عشق تو گفت راز

ای دل ز کوی زهد برون شد که کس ندید

تسبیح و جام باده و میخانه و نماز

در راه پیل بند خیالت پیاده نیست

مرغ دلی که هست در این بقعه شاهباز

خلوت نشین گوشه اخلاص شو از آنک

عشاق راست گوشه خلوت ره مجاز

مشنو کمال اگر چه مجازیست عشق تو

زیرا که عاقبت به حقیقت کشد مجاز