گنجور

 
کمال خجندی

ترا رحمی به آن چشمان اگر باشد عجب باشد

مسلمانی بترکستان اگر باشد عجب باشد

فقیهم توبه فرماید به شرع مصطفی از تو

ابوجهل اینچنین نادان اگر باشد عجب باشد

بروز هجر میجویم ترا گریان و می گویم

شب باران مه تابان اگر باشد عجب باشد

رخ رنگین ز مشتی خس بپوشیدی ولی خس را

نجات از آتش پنهان اگر باشد عجب باشد

گلی کز خاک ما روید بجای غنچه های او

از آن نازک بجز پیکان اگر باشد عجب باشد

شفای جان عاشق نیست الا شربت دردت

طبیبانرا ازین درمان اگر باشد عجب باشد

کمال احسنت گو بردی بشیرین کاری از خسرو

چنین طوطی به هندستان اگر باشد عجب باشد

 
sunny dark_mode